ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Εισαγωγή.

H ιστοσελίδα info@perspectivehop.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της Ομορρύθμου Εταιρίας με την επωνυμία ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. – ΚΕΛΕΚTΣOΓΛOY A. O.E και η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο: «PROLAB»- Εργαστήριο Φωτογραφικών Εκτυπώσεων, όπου εφεξής θα καλείται ως η «Εταιρία» ή «Perspective.» Η Εταιρία εδράζεται στον Εύοσμο Ν. Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, αρ. 104, Τ.Κ.: 56224 με Α.Φ.Μ.: 998514401 Δ.Ο.Υ.: Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, με αριθμό ΓΕΜΗ:038746905000, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310600508 και Ε-mail:info@perspectivehop.gr . Υπεύθυνοι επεξεργασίας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων είναι η Έλενα Λασκάρογλου.

Μέσω της ιστοσελίδας www. perspectiveshop.gr, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με τα προϊόντα που δημιουργεί και πωλεί η Εταιρία καθώς επίσης και η δυνατότητα αγοράς εξ’ αποστάσεως των ανωτέρω προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της (E-shop), όπως αυτά ειδικότερα παρουσιάζονται στην ανωτέρω Ιστοσελίδα. Ρητώς δε συμφωνείται, πως οι ανωτέρω χρήσεις του ιστοτόπου υπόκεινται στο πλαίσιο ειδικότερων όρων χρήσης και συναλλαγών, όπως τούτοι προκύπτουν από τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οι οποίοι εξειδικεύονται κάτωθι.

2.Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα www.perspectiveshop.gr παρέχεται από το ομώνυμο ηλεκτρονικό κατάστημα και διατίθεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα αυστηρά άνω των 16 ετών, εκτός εάν υφίσταται σαφής συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων των ανηλίκων, και τα οποία είναι ικανά για τέλεση δικαιοπραξίας πάντοτε στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε οποιαδήποτε αντίθετη περίπτωση, η πρόσβαση και συνεπώς η χρήση της ιστοσελίδας θα απαγορεύονται ρητώς.(Άρθρο 6 παρ. 1 ΓΚΠΔ)

Οι χρήστες-επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εταιρίας, οφείλουν πρωτίστως να διαβάσουν προσεκτικά, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης όπως εκτίθενται κάτωθι

πριν την χρήση/επίσκεψη της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά από την Εταιρία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο εκάστοτε χρήστης-επισκέπτης της Ιστοσελίδας δεν προτίθεται να συμμορφωθεί με τους κατωτέρω όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης (βλ. Ενότητα Γ) υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε

απόπειρα χρήσης ή χρήση της Ιστοσελίδας. (βλ. Άρθρο 7 και 9 του ΓΚΠΔ).

Β.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του perspectiveshop.gr εναρμονίζεται πλήρως με όσα ρητά αναφέρονται στον Νόμο4624/2019 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679ΓΚΠΔ) και αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς, καθώς παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες με τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται ή παρέχονται από τους επισκέπτες/χρήστες στην Ιστοσελίδα.

Γ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Καθίσταται σαφές πως υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι ορίζονται ρητώς στους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι χρήστες-επισκέπτες της Ιστοσελίδας οφείλουν να τηρήσουν απαρέγκλιτα τα κάτωθι:
– Απαγόρευση απόκρυψης της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας
– Αποφυγή παροχής ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας
-Απαγόρευση εισαγωγής και φόρτωσης (uploading) στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης, στοιχείων τα οποία περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, timebombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν ταδικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

Δ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Εταιρία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρίας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας www.perspectiveshop.gr. Η Εταιρεία επίσης, δεν ευθύνεται και σε καμία περίπτωση δεν καθίσταται υπόχρεη αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, εφόσον για οποιαδήποτε λόγο δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα όπως ανωτέρα βία ή σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα που δεν βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της.
Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία δεν εγγυάται ούτε τον ακριβή χρόνο άφιξης, ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της κάθε παραγγελίας. Αποκλειστική
ευθύνη για την μεταφορά και παράδοση διαθέτουν οι συνεργαζόμενες με την Εταιρία μεταφορικές εταιρείες. Εξάλλου, η Εταιρία διασφαλίζει και ευθύνεται για την τυχόν
μη προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας του πελάτη/χρήστη στην μεταφορική εταιρία, από τη δε παράδοση ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή κατ’ άρθρο 524ΑΚ.
Επιπροσθέτως, η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη-επισκέπτη της Ιστοσελίδας εφόσον έχει μεριμνήσει έγκαιρα ώστε να ενημερώσει τους πελάτες της σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή (διαθεσιμότητα, τιμή) προκύψει στα πωλούμενα προϊόντα της. Ρητώς συμφωνείται ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη έναντι του χρήστη αν για οποιοδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε δεδομένη χρονική στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
Τέλος, εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρο ή μη εκτελεστό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραπάνω αποποίησης ευθύνης και περιορισμών ευθύνης, τότε η άκυρη ή εκτελεστή διάταξη θα θεωρηθεί ότι αντικαθίσταται από έγκυρη, εκτελεστή η διάταξη που ταιριάζει περισσότερο με την πρόθεση της αρχικής διάταξης και το υπόλοιπο της συμφωνίας θα συνεχίσει να ισχύει.

Ε. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1) Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, χαρακτηριστικών, γραφικών και φωτογραφιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησία της Εταιρίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς οποιαδήποτε παραβίαση ή χρήση του χωρίς την άδεια του προσώπου που είναι κάτοχος των δικαιωμάτων του δικτυακού τόπου κρίνεται ως παράνομη και υπεύθυνα είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
2) Άδεια Χρήσης: Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση(download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Εταιρίας.
Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Η χρήση της ιστοσελίδας: www.perspectiveshop.gr από οποιονδήποτε χρήστη/επισκέπτη δε συνεπάγεται την μεταβίβαση κανενός δικαιώματος πρόσβασης σε οποιαδήποτε πτυχή των Υπηρεσιών της Εταιρίας, σε μορφή πηγαίου κώδικα. Διατηρείται δε, από την Εταιρία το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και των όρων χρήσης – προσωπικά δεδομένα, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, παρά με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Οι χρήστες-επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εταιρίας υποχρεούνται να λάβουν υπόψη και να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπροσθέτως, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να απέχουν από κάθε είδους παράνομη χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Οι χρήστες-επισκέπτες αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την ευθύνη για οποιασδήποτε ενδεχόμενη ζημία που θα προκληθεί στην ιστοσελίδα ένεκα παράνομων ενεργειών των. Ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της Εταιρίας για:
α) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου.
β) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών
αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
γ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

δ) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους.

ε) αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

ζ) ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
η) παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
θ) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ζ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Oι ιδιοκτήτες της Εταιρίας και οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί της, αποτελούν παράλληλα και τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/μελών, όπως για παράδειγμα του ονόματος, του επωνύμου είτε της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail). Τα ανωτέρω στοιχεία, συλλέγονται από τους χρήστες/μέλη, μέσω των επιλογών και των υπηρεσιών της Επιχείρησης που τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.
Η προαναφερθείσα Πολιτική Απορρήτου, όπως επίσης και η Πολιτική της Επιχείρησης σχετικά με τα Cookies, ισχύουν για όλους τους χρήστες-επισκέπτες της
ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες οι οποίες παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), χωρίς να έχουν εγγραφεί ή να είναι συνδρομητές σε κάποια υπηρεσία του e-shop, καθώς επίσης και εκείνων που έχουν εγγραφεί.Επιπροσθέτως, ορίζεται ρητώς πως οι υπηρεσίες του e-shop της Εταιρίας απευθύνονται σε γενικό κοινό, παρά ταύτα δεν απευθύνονται σε παιδιά και δεν συλλέγουν συνειδητά προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών, εκτός
εάν υπάρχει ρητή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Τέλος, ο συγκεκριμένος ιστότοπος χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών, εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους, μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/μελών, καθώς και άλλων ευαίσθητων δεδομένων. Ο εκάστοτε χρήστης/μέλος δύναται να αναγνωρίσει πως βρίσκεται σε προστατευμένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https:// και από το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητής του.

Η. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με την εφαρμογή του συνόλου των περιεχομένων στην παρούσα ιστοσελίδα όρων χρήσης ο χρήστης/μέλος μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά στο 2310600508 ή με email στο www.perspectiveshop.gr

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Α. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Οποιαδήποτε παραγγελία μπορεί να αλλάξει ή να ακυρωθεί, μέχρι τη στιγμή της εκτέλεσης, είτε τηλεφωνικά στο 2310600508, είτε μέσω e-mail: www.perspectiveshop.gr, αναφέροντας τον αριθμό της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει ολοκληρωθεί, ήτοι έχει ήδη αποσταλεί στην διεύθυνση που έχει ορίσει ο χρήστης-επισκέπτης, η ακύρωσή της καθίσταται αδύνατη παρά μόνο εάν εντάσσεται σε κάποιες από τις εξαιρέσεις οι οποίες εκτίθενται κάτωθι (βλ Α.1. παρ.2).
2. Παραγγελίες προϊόντων δύναται να ακυρωθούν και συνεπώς να επιστραφούν στην Εταιρεία μόνο εφόσον προκύπτει κάποιο σοβαρό ελάττωμα ή αποδειχθεί πως η
παράδοση των προϊόντων από πλευράς της Εταιρίας ήτο εσφαλμένη. Η δε επιστροφή των προϊόντων γίνεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία και μόνο εφόσον η
σχετική επικοινωνία γίνει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης των προϊόντων για τις περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, τηλεφωνικά στο 2310600508 ή μέσω email στο www.perspectiveshop.gr στη διεύθυνση Αγίου Κωνσταντίνου, αρ. 104 Εύοσμος, 56224, Ελλάδα. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι του πελάτη, ο οποίος με δική του επιμέλεια θα αναλαμβάνει την επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων. Σε καμιά άλλη περίπτωση πέραν του κατασκευαστικού ελαττώματος ή λανθασμένης παράδοσης και πάντα στα πλαίσια της ανωτέρω ορισθείσας προθεσμίας δεν γίνονται αποδεκτές οι επιστροφές των προϊόντων στην Εταιρεία.
Α.2 Ολοκλήρωση – Επιβεβαίωση Παραγγελίας

Ο εκάστοτε χρήστης-επισκέπτης, εφόσον έχει επιλέξει το προϊόν προς παραγγελία, μεταβαίνει στις επιλογές εξόφλησης έχοντας την δυνατότητα να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να ολοκληρώσει την παραγγελία. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας πραγματοποιείται με την επιλογή «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» και την εξόφληση των επιλεγμένων προϊόντων (με εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επιλεγεί ως μέσο πληρωμής αντικαταβολή, όπου το προϊόν εξοφλείται ταυτόχρονα με τη παράδοσή του). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας (εξόφληση επιλεγμένων προϊόντων ή καθορισμός εξόφλησης τους με αντικαταβολή)αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του χρήστη μήνυμα το οποίο θα γνωστοποιεί ότι η παραγγελία έχει ληφθεί, θα αναγράφει τα προϊόντα που έχουν επιλεχθεί και όλους τους όρους της παραγγελίας(αρ. παραγγελίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση χρέωσης & παράδοσης, στοιχεία προϊόντων, ποσό που καταβλήθηκε ή αναμένεται να καταβληθεί σε περίπτωση επιλογής τρόπου εξόφλησης αυτού της αντικαταβολής). Κατά την παράδοση του προϊόντος επισυνάπτονται τα νόμιμα παραστατικά (απόδειξη λιανικής). Σημειωτέον δε, πως στις τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα μας συμπεριλαμβάνεται και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στην τελική δε τιμή που θα αναγράφεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν έξοδα της αποστολής.

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Β.1 Μέθοδος Αντικαταβολής:
Με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής και αποκλειστικά για αγορές μέχρι ποσού πενήντα (50) Ευρώ, το ποσό της παραγγελίας εξοφλείται, την στιγμή όπου ο υπάλληλος της ταχυδρομικής εταιρίας παραδίδει τη συσκευασία η οποία περιέχει το προϊόν. Η πληρωμή γίνεται τοις μετρητοίς, υπενθυμίζεται δε στους χρήστες- επισκέπτες, πως υπάρχει επιπλέον χρέωση 4 Ευρώ ανεξάρτητα από το ποσό της παραγγελίας πλέον νομίμου ποσοστού Φ.Π.Α.. Η συγκεκριμένη χρέωση δύναται να μεταβληθεί χωρίς να προηγείται ειδοποίηση και αφορά την υπηρεσία αντικαταβολής της συνεργαζόμενης εταιρείας μεταφορών και όχι της Εταιρείας.
Η ανωτέρω επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη στην περίπτωση που κατά το παρελθόν κάποιος χρήστης/πελάτης, δεν έχει παραλάβει εσκεμμένα την παραγγελία
που έχει αποστείλει εγκαίρως η Εταιρία, συνεπώς στην επόμενη του αγορά δεν θα γίνεται αποδεκτή η πληρωμή της παραγγελίας με τη μέθοδο της αντικαταβολής. Σε
αυτή την περίπτωση η αποστολή της παραγγελίας μπορεί να ολοκληρωθεί εφόσον προηγηθεί πληρωμή με τραπεζική κατάθεση ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.

Β.2. Πληρωμή με χρεωστική/πιστωτική κάρτα
Γίνονται εξίσου αποδεκτές και οι πληρωμές με πιστωτικές κάρτες όπως: VISA, MasterCard, Maestro, VISA Electron, Verified by VISA, MasterCard SecureCode. Πιο συγκεκριμένα, στη παρεχόμενη φόρμα παραγγελίας συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της,CCV). Κατόπιν, γίνεται επεξεργασία των στοιχείων της κάρτας των χρηστών-μελών αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των προϊόντων που ο εκάστοτε χρήστης-επισκέπτης έχει αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρίας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών-μελών διέπεται ρητά και ανεπιφύλακτα από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την διαδικασία ηλεκτρονικής πληρωμής καθώς υπεύθυνη για την συλλογή των στοιχείων των πιστωτικών καρτών είναι αποκλειστικά και μόνο η τράπεζα που έχει επιλέξει ο χρήστης-επισκέπτης. Συνίσταται δε, στους χρήστες-επισκέπτες της Ιστοσελίδας της Εταιρίας, να ελέγχουν προσεκτικά τα στοιχεία των καρτών που εισάγουν καθώς η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτής. Εφόσον υποβληθούν τα σχετικά στοιχεία της πιστωτικής κάρτας ο χρήστης συναινεί ρητά στη δέσμευση του ποσού της προσφοράς και χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. Σε περίπτωση κωλύματος, όπως για παράδειγμα η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη της πιστωτικής κάρτας από την εκδότρια τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικού τρόπου εξόφλησης.

Γ. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Γ.1 Προϋποθέσεις:
Ορίζεται ρητά και συμφωνείται στο παρόν πως η προθεσμία υπαναχώρησης από την αγορά που τυχόν πραγματοποίησε ο εκάστοτε χρήστης/μέλος μέσω του
ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρίας, δίχως συγκεκριμενοποίηση των αιτιών της υπαναχώρησης, είναι ΕΠΤΑ (7) ημερολογιακές ημέρες. Η ως άνω προθεσμία των ΕΠΤΑ (7) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, άρχεται από την επόμενη της ημέρας που ο ίδιος ο χρήστης μέλος ή πρόσωπο που τυχόν υποδειχθεί από τον αυτόν ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων του (διαφορετικό από τον μεταφορέα), αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων προϊόντων. Σε περίπτωση που έχει παραγγείλει περισσότερα από ένα προϊόντα με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω άρχεται από την επόμενη της ημέρας που ο χρήστης /μέλος ή πρόσωπο που τυχόν αυτός υπέδειξε στην Εταιρία ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων του αποκτήσει τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο χρήστης/μέλος
υποχρεούται πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να ενημερώσει την Εταιρία για τυχόν απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης, είτε τηλεφωνικά είτε με emai, είτε συμπληρώνοντας το σχετικό ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ. Η χρήση του Εντύπου δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο θα πρέπει απαραιτήτως να κοινοποιηθεί η δήλωση υπαναχώρησης του χρήστη/μέλους εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο (Ε-mail).

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία υπαναχώρησης αποτελεί η αποστολή της δήλωσης του χρήστη/πελάτη περί άσκησης

του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Σε αυτή τη περίπτωση, ο χρήστης/πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην διεύθυνση της Εταιρίας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία η Εταιρία έλαβε γνώση της εγγράφως διατυπωμένης πρόθεσης του χρήστη/μέλους να υπαναχωρήσει από την αγορά του/των προϊόντος/ων. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν σταλούν πίσω τα προϊόντα πριν από τη λήξη της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, με το κόστος επιστροφής να βαραίνει τον εκάστοτε χρήστη/πελάτη εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Σε περίπτωση δε, που το προϊόν της Εταιρίας έχει υποστεί φθορά ή αλλοίωση με υπαιτιότητα του εκάστοτε χρήστη/μέλους, τότε δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης της εταιρίας για οποιαδήποτε μείωση της αγοραστικής αξίας του

προϊόντος.

Ε.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Σε περίπτωση που τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία υπαναχώρησης η Εταιρία θα προβεί στον έλεγχο της κατάστασης των παραληφθέντων προϊόντων. Σε περίπτωση που δεν προκύψει κάποια φθορά ή αλλοίωση, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση της άμεσης επιστροφής των χρημάτων προς τον εκάστοτε χρήστη/μέλος, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρία θα παραλάβει τα προϊόντα που έχουν επιστραφεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του εκάστοτε χρήστη/πελάτη έκτος εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Επιπροσθέτως, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που ο χρήστης/μέλος έχει λάβει με την παραλαβή του, διαφορετικά η Εταιρία δεν παραλαμβάνει αυτά καθόσον συμφωνείται ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές τα προϊόντα επιστρέφονται στον χρήστη/πελάτη με δική του χρέωση.

Τέλος, σε περίπτωση έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος και ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος κατά τα σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα (Αρθρο 534 επ.), προβλέπεται είτε η αντικατάσταση του προϊόντος με επιμέλεια της Εταιρίας είτε η κατ’ εξαίρεση υπαναχώρηση του χρήστη-μέλους κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του με την Εταιρία. Απαραίτητη δε προϋπόθεση της κατ’εξαίρεση υπαναχώρησης είναι η αποστολή από τον χρήστη/μέλος, φωτογραφίας του προϊόντος και των λοιπών παραστατικών που συνοδεύουν το προϊόν στο E-mail της Εταιρίας.

Οι ανωτέρω όροι χρήσης μπορούν να επικαιροποιηθούν ή να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή από την Εταιρεία, συνεπώς ο εκάστοτε χρήστης-επισκέπτης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για τυχόν αλλαγές καθώς είναι δεσμευτικές και για τον ίδιο.